India Adoptie Plan heet nu Impact South Asia Lees verder

Stichting Impact South Asia verwerkt persoonsgegevens. Wij doen dit in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en wat uw rechten zijn.

Voor wie is deze privacyverklaring bedoeld?

Deze privacyverklaring is van toepassing op donateurs, abonnees van onze nieuwsbrieven en bezoekers van onze website.

Op welke rechtsgrond berust onze verwerking van persoonsgegevens?

Impact South Asia verwerkt persoonsgegevens en is daarmee verwerkingsverantwoordelijke. De rechtsgrond die wij hanteren is het vragen van toestemming aan betrokkene voor specifieke verwerkingen.

Donateurs

Impact South Asia ontvangt donaties voor algemene doeleinden en specifieke projecten in Zuid-Azië. Van elke donatie ontvangen wij een naam en bankrekeningnummer. Deze informatie wordt gekoppeld en opgenomen in onze financiële administratie. Daarnaast wordt deze informatie ook toegevoegd aan onze relatiedatabase (wat wij hiermee doen staat nader toegelicht).

Abonnees nieuwsbrieven

Om nieuwsbrieven te kunnen versturen bewaren wij contactgegevens van abonnees (naam, adres, emailadres) in onze relatiedatabase. Wij versturen nieuwsbrieven per e-mail. Bij het verzenden van nieuwsbrieven maakt Impact South Asia gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of links in onze e-mail worden aangeklikt. Op deze wijze kan Impact South Asia haar informatie verder optimaliseren. U kunt uzelf afmelden voor het ontvangen van nieuwsbrieven door een link te volgen die in elke nieuwsbrief vermeld staat.

Bezoekers website

Met Google Analytics analyseren wij hoe onze websites worden gebruikt. Dit heeft als doel om het gebruik van de website te verbeteren. Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:

  • Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
  • De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet, waardoor verzamelde informatie niet gedeeld wordt met Google of andere partijen.

Waarvoor gebruiken wij onze relatiedatabase?

Zoals hierboven beschreven bewaren wij in onze relatiedatabase contactgegevens, gegevens met betrekking tot ontvangen donaties en slaan we voorkeuren op voor het ontvangen van nieuwsbrieven. Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om informatie te kunnen geven over ons werk en te vragen om ondersteuning daarvan.
  • Om donateurs gericht te kunnen bedanken voor giften
  • Om inzicht te verkrijgen in de achterban en binding met specifieke projecten.

Gegevens uit onze relatiedatabase worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de correcte distributie van sponsorgelden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Tegelijk bewaren we deze ten minste zolang als specifieke regelgeving vereist en/of niet langer dan specifieke regelgeving toestaat. Voor contactgegevens in onze relatiedatabase hanteren we geen bewaartermijn. Deze gegevens kunnen op verzoek wel verwijderd of gewijzigd worden (zie volgende paragraaf).

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd. U moet daarbij wel een bewijs van uw identiteit laten zien voordat wij u informatie verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie.
Wijzigingen kunt per mail doorgeven aan de administratie van Impact South Asia (zie contactgegevens). U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover Impact South Asia nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

Beveiliging

Impact South Asia heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Wijzigingen privacybeleid

Deze verklaring is een verkorte versie van het privacybeleid. Impact South Asia houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. De actuele versie is altijd bij ons op te vragen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen, opmerkingen of klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Stichting Impact South Asia
Zwarteweg 10, 8181 PD Heerde
Telefoon: 0578 216 190
E-mail: privacy@impactsouthasia.org
English (UK)English